August Highlight Clips|Guide to Kabuki|KABUKI WEB

KABUKI official website

Kabuki : a wonder of Japanese Culture

GuideGuide to Kabuki

August Highlight Clips

August program highlight video clips
(Kabukiza Theatre, 2021)

KAGAMIYAMA GONICHI NO IWAFUJI

SHINKEI KASANEGAFUCHI
ADAYUME

YOSHIKATA SAIGO
DATE KURABE KURUWA NO SAYAATE
SANJA MATSURI

August at the Kabukiza Theatre