KABUKI official website

Kabuki : a wonder of Japanese Culture

GuideGuide to Kabuki

January Highlight Clips

Kabukiza Theatre January program highlight video clips

KOTOHOGITE HANAGATA TSUDOU HASHIRADATE
AKUTARŌ
YŪGIRI NAGORI NO SHŌGATSU  Yukari no Tsuki
KANADEHON CHŪSHINGURA  Gion Ichirikijaya
SUGAWARA DENJU TENARAI KAGAMI  Kurumabiki
Nemuruga Rakuda Monogatari  RAKUDA
January at the Kabukiza Theatre