January Highlight Clips|Guide to Kabuki|KABUKI WEB

KABUKI official website

Kabuki : a wonder of Japanese Culture

GuideGuide to Kabuki

January Highlight Clips

January program highlight video clips
(Kabukiza Theatre, 2022)

ICHIJŌ ŌKURA MONOGATARI
IWAU HARU GENROKU HANAMI ODORI

HARU NO KOTOBUKI
ROSEI NO YUME

IWATO NO KAGEKIYO
YOSHITSUNE SENBON ZAKURASAKURAASKURA

January at the Kabukiza Theatre