October Highlight Clips|Guide to Kabuki|KABUKI WEB

KABUKI official website

Kabuki : a wonder of Japanese Culture

GuideGuide to Kabuki

October Highlight Clips

October program highlight video clips
(Kabukiza Theatre, 2021)

TENJIKU TOKUBĒ IMAYŌ BANASHI
NIWAKA JISHI

SHIHEI NO NANA WARAI
TACHI NUSUBITO

SHŌCHIKUBAI YUSHIMA NO KAKEGAKU
KISEN

October at the Kabukiza Theatre